Frågor och Svar

Här är ett urval på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på frågan så får du fram svaret.


Vad menar ni med ”Mindre arbete till lägre kostnad” ?
Svar:

Våra färger baseras på klassiska svenska traditioner och skiljer sig från de flesta moderna plastbaserade färger (akrylater) som finns på marknaden.

Många av dessa moderna färger håller väldigt länge, upp till 15 år innan man behöver måla om.
Men då krävs också att man gör rätt, de flesta av dessa färger målas i system och kräver först en grun­dolja sedan en  grund­färg och slutligen 1–2 lager täck­färg. Det gör att att du målar huset upp till fyra gånger med en färg som har högre inköp­spris än våra färger som andas.

Med en färg som andas behöver du bara stryka två gånger på nytt virke. Efter fem-åtta år borstar du bort lös färg och målar ett skikt till. Så nor­malt sett har man efter fyra strykningar med en rel­a­tivt bil­lig färg ett nymålat hus efter ca. 15 år!

Vad menas med syntetiska pigment?
Svar:

Järnox­id­pig­ment i färger är rest­pro­duk­ter från gru­vdrift eller pro­duc­er­ade från åter­vun­net stål.
I tillverknings-processen av järnoxidpig­ment baserat på åter­vun­net stål använ­ds järn­vit­riol och vatten som värms upp i stora kar. Blandningen skapar en forcerad rostprocess av stålet. Massan som skapas i karet filtreras rent och torkas sedan i olika kornstorlekar eller brän­ns för att få önskad kulör och kvalitet på järnoxidpigmentet. Denna tillverkn­ingsme­tod som baseras på återvunnet stålmaterial kallas syntetisk process, därav namnet syn­tetiska pig­ment.
Falu Vapen Röd­färg innehåller denna typ av järnox­id­pig­ment som är tillverkat av åter­vun­net kontrollerat material i en miljövän­lig process och det gör att våra järnoxidpig­ment är fria från miljöfarliga tung­met­aller så som t.ex. bly.

Är era färger miljömärkta ?
Svar:

Flera miljömärkningar kräver tester som ska utföras på hyvlat virke enligt en ISO standard. Det innebär att vi inte kan få vår Rödfärg och Slamfärg godkända då de ska målas på råsågat panelvirke.

Men i BASTA registret som utgår från innehållet i färgen är vi registrerade och därmed godkända för upphandlingar i projekt där det krävs miljövänliga produkter. Mer finns att läsa på deras hemsida bastaonline.se.

Våra Rödfärger vågar vi påstå är bland de färgerna på marknaden som har minst miljöpåverkan, då huvudingredienserna är linolja, mjöl, syntetiska pigment (återvunnet stålmaterial, se FAQ) och vatten.

Är det något man bör tänka på när man målar med en svart kulör?
Svar:

Föru­tom att det blir väldigt fint så bör man vara med­veten om att svarta kulör drar åt sig värme.
Det gör att vir­ket som man målar på har större risk att torka ut och spricka jäm­fört med om man målar med ljusare kulörer.

Går det att bättringsmåla med era färger?
Svar:

Det finns risk för att fasaden kan uppl­evas som flam­mig eller prickig om du målar “vått i torrt” vid en bät­tringsmål­ning. Det kan synas vid exem­pelvis pen­selvänd­ningar på höga fasader när man inte målat hela brä­dans längd eller vid bät­tringsmål­ning av spikskallar.

Går det att få provburkar i den kulör jag tänkt mig?
Svar:

Din färghand­lare kan till­han­dahålla 1 liters provburkar i både Falu Vapen Slam­färg och Fasad­färg, som kan bry­tas till önskad kulör (se kulörkartan på startsidan).

Hur länge håller en burk med Falu Vapen färg?
Svar:

Om fär­gen för­varas frost­fritt och är oöpp­nad så håller den minst 2 år.

Hur många skikt ska jag måla?
Svar:

På nytt virke, två strykningar med 10% spädning första strykningen och vid ommål­ning räcker det att måla en gång med oförtunnad färg.

Hur ofta behöver man måla om?
Svar:

Med Falu Vapens dif­fu­sion­söppna färger ska du räkna med ca 5–8 år beroende på kulör och hur väderut­satt ytan är. Falu Vapen Fasadfärg har under samma förutsättningar 2-4 år längre målningsintervall än traditionell slamfärg

Hur tjockt skall jag måla?
Svar:

Med Falu Vapens färger ska du stryka ut fär­gen tunt, då de inte byg­ger skikt. Det ska vara max ca 0,5 mm våt färgfilm ( 100 my torrt). Använd gärna Falu Vapens proff­spensel med sty­vare borst som stryker ut fär­gen väl.

Hur undviker man krackelering på färgen?
Svar:

Måla tunna skikt och ej i direkt solsken eller på på solvarma ytor, känns ytan varm när du lägger handen på fasaden bör du inte måla.

Dåligt rengjord yta, gamla färglager, poröst trä och gråträ i underlaget är också orsaker till att det kan bli krackeleringar.

Går det att sprutmåla Falu Vapen Rödfärg ?
Svar:

Ja det går bra!
Men det är extra viktigt att man gör ett bra underarbete och borstar bort lös och gammal färg, som annars vid penselstrykning lossnar. Sedan ska man vara medveten om att kulören blir något mörkare då pigmenten bearbetas i färgsprutan.
Bosch har även gjort en instruktionsfilm som du kan titta på.

 

Kan jag få hjälp med mitt kulörval?
Svar:

Vi har tagit fram en kulörkarta (som finns på startsidan) på de kulörer vi vet fungerar bra utomhus. Det finns möjlighet att beställa 1 liters burkar hos våra återförsäljare om du vill prova en mindre yta innan du bestämmer dig.

Kan jag måla med Falu Vapen Rödfärg eller Slamfärg på färdiggrundat virke?
Svar:

Det beror på vad den är grun­dat med, men Falu Vapen Fasad­färg fäster på de flesta färdig­grun­dade pan­eler.

Dock ej på ytor som innehåller akry­lat­bindemedel eller “feta” alkydoljor.

Kan jag måla min fasad med olika tillverkningssatser av samma kulör?
Svar:

Då vi har en mycket noggrann kontrollerad råvara och kontroller under hela tillverkningsprocesssen så kan du blanda olika tillverkningssatser som vi gjort.

Har du däremot mixat kulören hos en färghandlare är det säkrast att vid komplettering låta samma handlare mixa din kulör igen.

Kan jag måla över en tidigare rödsfärgsmålad fasad med Falu Vapen Fasadfärg eller brytbar slamfärg?
Svar:

Det kan du göra, men det är vik­tigt att borsta och skrapa fasaden ordentligt ren från gammal färg.

De gamla pig­menten som eventuellt finns kvar på fasaden påverkar kulören i det nya färgskik­tet som då kan förän­dras redan efter kort tid. Det kom­mer att synas tydli­gast på ytor med högre vat­ten­be­last­ning.
OBS vi avråder från att använda våra färger på fasader tidi­gare målade med Falu Röd­färgs kulörer Terra, Ockra eller Verde.

 

 

När är det bäst att måla?
Svar:

Vi rekommenderar att man målar innan det blir för fuktigt ute. Nymålat virke på hösten när det är fuk­ti­gare luft ökar risken för mögelangrepp.

Vad är skillnaden på Falu Vapen Slamfärg och Falu Vapen Fasadfärg?
Svar:

Falu Vapen Fasad­färg fäster på nytt råså­gat och hyvlat virke, torkat tryckim­preg­n­erat virke, tidi­gare olje– och slam­färgsmålade ytor. Vi rek­om­menderar inte Falu Vapen Fasadfärg på ytor som innehåller akry­lat­bindemedel, då den ytan är ter­mo­plas­tisk och det kan leda till att färgen släpper då akrylaten rör sig med yttertemperaturen.
Falu Vapen Rödfärg och Slam­färg ska använ­das på nytt råså­gat virke och tidi­gare endast slam­färgsmålade ytor.

Vad menar ni med “Färger som andas”?
Svar:

Det är en färg som tillåter fukt och vat­tenånga att passera in och ut genom färgfil­men. Vår ide är att färg är till för att sätta kulör på huset och sky­dda vir­ket från det ned­bry­tande UV-ljuset, inte att utestänga fuk­t­van­dring som många mod­erna färgsys­tem har för avsikt att göra. Att utestänga fuk­t­van­dring kan på sikt innebära att vir­ket murknar.

Läs gärna mer på träguidens hemsida om fasadfärger

http://www.traguiden.com/underhall/ytbehandling-med-underhall/ytbehandling-med-underhall–generellt/ytbehandling/varfor-man-ytbehandlar-utvandigt-tra/?previousState=1

Vilket förarbete krävs för att måla med Falu Vapen Slamfärg eller Fasadfärg?
Svar:

Skrapa bort gamla färgskikt, borsta bort den övriga lösa fär­gen och/eller annat löst mate­r­ial och säk­er­ställ att vir­ket du ska måla på är rent och frisk och anpas­sat för färgtypen (råså­gat virke för slam­färg). Behandla fasaden med medel mot mögel, skölj därefter fasaden med vat­ten. Råd­fråga Din färghand­lare om ett bra mögelmedel. Se gärna våra instruktionsfilm ” När du ska måla om med Falu Vapen Rödfärg”

Om jag inte är nöjd?
Svar:

Om du mot för­modan inte skulle vara nöjd efter att ha använt våra pro­duk­ter, så fyll i rekla­ma­tions­blan­ket­ten och ta med dig den till inköpsstället.(klicka på den röda texten)

Våra återförsäljare: