Frågor och Svar

Här är ett urval på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på frågan så får du fram svaret.


Varför kan man inte måla i alla kulörer med era färger?
Svar:

Falu Vapen Färg AB producerar och marknadsför diffusionsöppna färger och vår affärsidé är att virket ska kunna ventilera (andas) genom färgfilmen.

Det innebär att våra färger alltid ska målas i tunna skikt och är därför inte lämpliga att använda i alla typer av kulörer.

Vi har därför tagit fram en kulörkarta som visar de kulörer vi godkänt, vill kunder prova våra färger i andra kulörer tar vi inget ansvar för resultatet .

Är det något man bör tänka på när man målar med en svart kulör?
Svar:

Föru­tom att det blir väldigt fint så bör man vara med­veten om att svart kulör drar åt sig värme.
Den högre värmen gör att träpanelen har större risk att torka ut och spricka och kulören bryts ner något snabbare än om man målar med ljusare kulörer.

Går det att bättringsmåla med era färger?
Svar:

Det finns risk för att fasaden kan uppl­evas som flam­mig eller prickig om du målar “vått i torrt” vid en bät­tringsmål­ning. Det kan synas vid exem­pelvis pen­selvänd­ningar på höga fasader när man inte målat hela brä­dans längd eller vid bät­tringsmål­ning av spikskallar.

Ska man grundolja ändträet innan målning ?
Svar:

Det är en bra ide’ !

Men var noga så att det inte kommer grundolja på de ytor som ska målas med våra helmatta färger.

Då det där blir ett tjockare och tätare färgskikt och därmed risk för uppglansning.

Kulörskillnad på olika underlag
Svar:

Våra färger ska målas i tunna skikt och olika underlag som t.ex gammalt eller nytt virke ”suger” upp olika mängd färg vilket gör att kulören kan upplevas som olika trots att man målat från samma färgburk.

Det kan vara bra att känna till när man t.ex. har byggt till en äldre fastighet och efter nymålning på hela fastigheten märker en skillnad på kulören mellan den nya och den gamla delen av fastigheten.

Går det att få provburkar i den kulör jag tänkt mig?
Svar:

Din färghand­lare kan till­han­dahålla 1 liters provburkar i både Falu Vapen Slam­färg och Fasad­färg, som kan bry­tas till önskad kulör (se kulörkartan på startsidan).

Hur långt räcker 1 liter färg?
Svar:

När vi anger sträckförmågan (antal målade kvm per liter färg) på våra färger gäller det för de ytor som våra olika färgtyper är avsedda att användas på. Det kan vara bra att vara medveten om att om man t ex målar på ett väldigt torrt, ”sugande” underlag kan färgåtgången bli högre än den angivna. Målar man däremot på ett slätt, hårt underlag kan färgen komma att räcka längre.

Normalt räcker vår Rödfärg och Slamfärg till ca 3 kvm/liter och Falu Fasad till ca 4-6 kvm/liter.

Det antal kvm/liter som vi anger på våra olika produkter baseras på det färgskikt som vi rekommenderar i kombination med lång erfarenhet av våra färger.

Hur många skikt ska jag måla?
Svar:

På nytt virke, två strykningar och späd med 10% vatten första strykningen. Vänta sedan minst ett dygn och måla med outspädd färg på andra strykningen. Vid ommål­ning räcker det att måla en gång med outspädd färg.

Hur ofta behöver man måla om?
Svar:

Med Falu Vapens Rödfärg/Slamfärg ska du räkna med ett ommålningsintervall på 5-8 år beroende på kulör och hur väderut­satt ytan är. Falu Fasad håller under samma förutsättningar ca 8-12 år och Knut och Foderfärgen ca 8-12 år.

Hur tjocka färgskikt skall jag måla?
Svar:

Falu Vapens färger ska du stryka tunt, då de inte ska byg­ga tjocka färgskikt. Det ska max vara 0,5 mm våt färgfilm per strykning. Använd gärna Falu Vapens Proff­spensel med sty­vare borst som stryker ut fär­gen väl.

Det totala färgskiktet när du är klar ska inte vara mer än 0,15 mm torkad färg. Det är viktigt för att färgen ska få bra vidhäftning och vara diffusionsöppen.

Hur undviker man krackelering på färgen?
Svar:

Måla tunna skikt och ej i direkt solsken eller på på solvarma ytor, känns ytan varm när du lägger handen på fasaden bör du inte måla.

Dåligt rengjord yta, gamla färglager, poröst trä och gråträ i underlaget är också orsaker till att det kan bli krackeleringar.

Går det att sprutmåla Falu Vapen Rödfärg ?
Svar:

Ja det går bra!
Men det är extra viktigt att man gör ett bra underarbete och borstar bort lös och gammal färg, som annars vid penselstrykning lossnar. Sedan ska man vara medveten om att kulören blir något mörkare då pigmenten bearbetas i färgsprutan.
Bosch har även gjort en instruktionsfilm som du kan titta på.

 

Kan jag måla med Falu Vapen Rödfärg eller Slamfärg på färdiggrundat virke?
Svar:

Det beror på vad virket är grun­datmålat med. Är panelen målad med Rödfärg/Slamfärg så går det utmärk att färdigstryka med ett lager outspädd Falu Vapen Rödfärg. Är panelen målad med ett lager färg rekommenderar vi att färdigmåla med ett lager Falu Vapen Falu Fasad i liknande kulör som grundmålningen. Är panelen målad i två skikt med en färgtyp som innehåller akrylatbindemedel avråder vi från att använda våra produkter.

 

Kan jag måla över en tidigare rödsfärgsmålad fasad med Falu Fasad eller brytbar slamfärg?
Svar:

Det kan du göra, men det är vik­tigt att borsta och skrapa fasaden ordentligt ren från gammal färg.

De gamla pig­menten som eventuellt finns kvar på fasaden påverkar kulören i det nya färgskik­tet som då kan förän­dras redan efter kort tid. Det kom­mer att synas tydli­gast på ytor med högre vat­ten­be­last­ning.
OBS vi avråder från att använda våra färger på fasader tidi­gare målade med Falu Röd­färgs kulörer Terra, Ockra eller Verde.

 

 

När är det bäst att måla?
Svar:

Vi rekommenderar att man målar innan det blir för fuktigt ute (virket får inte ha en fukthalt som överstiger 17%). Sedan ska man inte måla om dygnslägsta temperaturen understiger 5 grader och inte heller i direkt solsken. En rekommendation är också att om ytan känns varm när man lägger handen på den, vänta.

Vilket förarbete krävs för att måla med Slamfärg eller Falu Fasad?
Svar:

Skrapa bort gamla färgskikt, borsta bort den övriga lösa fär­gen och/eller annat löst mate­r­ial och säk­er­ställ att vir­ket du ska måla på är rent och frisk och anpas­sat för färgtypen (råså­gat virke för slam­färg). Behandla fasaden med ett medel mot mögel, råd­fråga Din färghand­lare hur du ska göra. Se gärna våra instruktionsfilm ” När du ska måla om med Falu Vapen Rödfärg”

Våra återförsäljare: