Frågor och Svar

Här är ett urval på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på frågan så får du fram svaret.


Är det något man bör tänka på när man målar med en svart kulör?
Svar:

Föru­tom att det blir väldigt fint så bör man vara med­veten om att svarta kulör drar åt sig värme.
Det gör att vir­ket som man målar på har större risk att torka ut och spricka jäm­fört med om man målar med ljusare kulörer.

Går det att bättringsmåla med era färger?
Svar:

Det finns risk för att fasaden kan uppl­evas som flam­mig eller prickig om du målar “vått i torrt” vid en bät­tringsmål­ning. Det kan synas vid exem­pelvis pen­selvänd­ningar på höga fasader när man inte målat hela brä­dans längd eller vid bät­tringsmål­ning av spikskallar.

Går det att få provburkar i den kulör jag tänkt mig?
Svar:

Din färghand­lare kan till­han­dahålla 1 liters provburkar i både Falu Vapen Slam­färg och Fasad­färg, som kan bry­tas till önskad kulör (se kulörkartan på startsidan).

Hur många skikt ska jag måla?
Svar:

På nytt virke, två strykningar med 10% spädning första strykningen och vid ommål­ning räcker det att måla en gång med oförtunnad färg.

Hur ofta behöver man måla om?
Svar:

Med Falu Vapens dif­fu­sion­söppna färger ska du räkna med ca 5–8 år beroende på kulör och hur väderut­satt ytan är. Falu Vapen Fasadfärg har under samma förutsättningar 2-4 år längre målningsintervall än traditionell slamfärg

Hur tjockt skall jag måla?
Svar:

Med Falu Vapens färger ska du stryka ut fär­gen tunt, då de inte byg­ger skikt. Det ska vara max ca 0,5 mm våt färgfilm ( 100 my torrt). Använd gärna Falu Vapens proff­spensel med sty­vare borst som stryker ut fär­gen väl.

Hur undviker man krackelering på färgen?
Svar:

Måla tunna skikt och ej i direkt solsken eller på på solvarma ytor, känns ytan varm när du lägger handen på fasaden bör du inte måla.

Dåligt rengjord yta, gamla färglager, poröst trä och gråträ i underlaget är också orsaker till att det kan bli krackeleringar.

Går det att sprutmåla Falu Vapen Rödfärg ?
Svar:

Ja det går bra!
Men det är extra viktigt att man gör ett bra underarbete och borstar bort lös och gammal färg, som annars vid penselstrykning lossnar. Sedan ska man vara medveten om att kulören blir något mörkare då pigmenten bearbetas i färgsprutan.
Bosch har även gjort en instruktionsfilm som du kan titta på.

 

Kan jag måla med Falu Vapen Rödfärg eller Slamfärg på färdiggrundat virke?
Svar:

Det beror på vad den är grun­dat med, men Falu Vapen Fasad­färg fäster på de flesta färdig­grun­dade pan­eler.

Dock ej på ytor som innehåller akry­lat­bindemedel eller “feta” alkydoljor.

Kan jag måla över en tidigare rödsfärgsmålad fasad med Falu Vapen Fasadfärg eller brytbar slamfärg?
Svar:

Det kan du göra, men det är vik­tigt att borsta och skrapa fasaden ordentligt ren från gammal färg.

De gamla pig­menten som eventuellt finns kvar på fasaden påverkar kulören i det nya färgskik­tet som då kan förän­dras redan efter kort tid. Det kom­mer att synas tydli­gast på ytor med högre vat­ten­be­last­ning.
OBS vi avråder från att använda våra färger på fasader tidi­gare målade med Falu Röd­färgs kulörer Terra, Ockra eller Verde.

 

 

När är det bäst att måla?
Svar:

Vi rekommenderar att man målar innan det blir för fuktigt ute. Nymålat virke på hösten när det är fuk­ti­gare luft ökar risken för mögelangrepp.

Vilket förarbete krävs för att måla med Falu Vapen Slamfärg eller Fasadfärg?
Svar:

Skrapa bort gamla färgskikt, borsta bort den övriga lösa fär­gen och/eller annat löst mate­r­ial och säk­er­ställ att vir­ket du ska måla på är rent och frisk och anpas­sat för färgtypen (råså­gat virke för slam­färg). Behandla fasaden med medel mot mögel, skölj därefter fasaden med vat­ten. Råd­fråga Din färghand­lare om ett bra mögelmedel. Se gärna våra instruktionsfilm ” När du ska måla om med Falu Vapen Rödfärg”

Våra återförsäljare: