Frågor och Svar

Här är ett urval på de vanligaste frågorna vi får.
Klicka på frågan så får du fram svaret.


Vad menar ni med ”Mindre arbete till lägre kostnad” ?
Svar:

Våra färger baseras på klassiska svenska traditioner som låter virket andas och skiljer sig från de flesta moderna plastbaserade färger (akrylater) som finns på marknaden.

Många av dessa moderna färger kan hålla väldigt länge, upp till 15 år innan man behöver måla om.
Men då krävs också att man gör rätt, de flesta av dessa färger målas i system och kräver först en grun­dolja sedan en grund­färg och slutligen 1–2 lager täck­färg. Det gör att att du målar huset upp till fyra gånger med en färgsystem som får ett betydligt högre inköp­spris jämfört med ett färgsystem från Falu Vapen Färg AB.

Med vårt färgsystem ska du bara stryka två gånger på nytt virke. Efter 5-8 år (ännu längre med Falu Fasad) borstar du bort lös färg och tjocka färgskikt och målar ett färgskikt till. Så nor­malt sett har man efter tre-fyra strykningar med ett billigare färgsystem ett nymålat hus efter ca. 15 år!

Vad menas med syntetiska pigment?
Svar:

Järnox­id­pig­ment i färger är rest­pro­duk­ter från gru­vdrift eller pro­duc­er­ade från åter­vun­net stål.
I tillverknings-processen av järnoxidpig­ment baserat på åter­vun­net stål använ­ds järn­vit­riol och vatten som värms upp i stora kar. Blandningen skapar en forcerad rostprocess av stålet. Massan som skapas i karet filtreras rent och torkas sedan i olika kornstorlekar eller brän­ns för att få önskad kulör och kvalitet på järnoxidpigmentet. Denna tillverkn­ingsme­tod som baseras på återvunnet stålmaterial kallas syntetisk process, därav namnet syn­tetiska pig­ment.
Falu Vapen Röd­färg innehåller denna typ av järnox­id­pig­ment som är tillverkat av åter­vun­net kontrollerat material i en miljövän­lig process och det gör att våra järnoxidpig­ment är fria från miljöfarliga tung­met­aller så som t.ex. bly.

Test av Rödfärg
Svar:

Det finns många Rödfärger på marknaden med skiftande kvalitet och då vi är väldigt trygga med vår produkt lät vi Linnéuniversitetet utföra en provning enligt en standard för kulörstabilitet (927-6). Resultatet bekräftade det vi redan visste, att vår Rödfärg är väldigt kulörstabil.

Ladda hem resultatet här.kulorstabilitet-iso-927-6-rodfarg

Är det något man bör tänka på när man målar med en svart kulör?
Svar:

Föru­tom att det blir väldigt fint så bör man vara med­veten om att svart kulör drar åt sig värme.
Den högre värmen gör att träpanelen har större risk att torka ut och spricka och kulören bryts ner något snabbare än om man målar med ljusare kulörer.

Kan man måla med Falu Fasad på en panel som är behandlad med järnvitriol?
Svar:

Är huset behandlat med järnvitriol sedan tidigare skall ytan anses ha varit helt oskyddad.

Den kulören som uppfattas på huset är döda träfiber, så kallat gråträ och det är aldrig ett bra målningsbart underlag.

Antimögelbehandla hela fasaden varefter stålborstning krävs ner till ett rent och fast underlag.

Därefter skall fasaden anses vara obehandlat och stryks därför två gånger med Falu Fasad enligt produktens rekommendationer.

Kulörskillnad på olika underlag
Svar:

Våra färger ska målas i tunna skikt och olika underlag som t.ex gammalt eller nytt virke ”suger” upp olika mängd färg vilket gör att kulören kan upplevas som olika trots att man målat från samma färgburk.

Det kan vara bra att känna till när man t.ex. har byggt till en äldre fastighet och efter nymålning på hela fastigheten märker en skillnad på kulören mellan den nya och den gamla delen av fastigheten.

Hur länge håller en burk med Falu Vapen Färg?
Svar:

Om fär­gen förvaras frost­fritt och är oöpp­nad så har färgen en hållbarhet på 2 år från tillverkningsdatum.

Varför ska era färger förvaras frostfritt ?
Svar:

Då alla våra färger är vattenburna ska de förvaras torrt och frostfritt, om en färg frusit finns det risk att vattenkristaller förstört emulgeringen i färgen och den blir obrukbar.

Hur ofta behöver man måla om?
Svar:

Med Falu Vapens Rödfärg/Slamfärg ska du räkna med ett ommålningsintervall på 5-8 år beroende på kulör och hur väderut­satt ytan är. Falu Fasad håller under samma förutsättningar ca 8-12 år och Knut och Foderfärgen ca 8-12 år.

Hur undviker man krackelering på färgen?
Svar:

Måla tunna skikt och ej i direkt solsken eller på på solvarma ytor, känns ytan varm när du lägger handen på fasaden bör du inte måla.

Dåligt rengjord yta, gamla färglager, poröst trä och gråträ i underlaget är också orsaker till att det kan bli krackeleringar.

Går det att sprutmåla Falu Vapen Rödfärg ?
Svar:

Ja det går bra!
Men det är extra viktigt att man gör ett bra underarbete och borstar bort lös och gammal färg, som annars vid penselstrykning lossnar. Sedan ska man vara medveten om att kulören blir något mörkare då pigmenten bearbetas i färgsprutan.
Bosch har även gjort en instruktionsfilm som du kan titta på.

 

Kan jag få hjälp med mitt kulörval?
Svar:

Vi har tagit fram en kulörkarta (som finns på startsidan) på de kulörer vi vet fungerar bra utomhus. Det finns möjlighet att beställa 1 liters burkar hos våra återförsäljare om du vill prova en mindre yta innan du bestämmer dig.

Kan jag måla min fasad med olika tillverkningssatser av samma kulör?
Svar:

Då vi har en mycket noggrann kontrollerad råvara och löpande kontroller under hela tillverkningsprocessen så kan du blanda olika tillverkningssatser (batcher) på samma vägg.

Har du däremot mixat kulören hos en färghandlare är det säkrast att vid komplettering låta samma handlare mixa din kulör igen.

Vad är skillnaden på Slamfärg och Falu Fasad ?
Svar:

Falu Vapen Falu Fasad fäster på nytt råså­gat och hyvlat virke, torkat tryckim­preg­n­erat virke, tidi­gare olje– och slam­färgsmålade ytor. Vi rek­om­menderar inte Falu Fasad på ytor som innehåller akry­lat­bindemedel, då den ytan är ter­mo­plas­tisk och det kan leda till att färgen släpper då akrylaten rör sig med yttertemperaturen.
Falu Vapen Rödfärg och Slam­färg ska använ­das på nytt råså­gat virke och tidi­gare endast slam­färgsmålade ytor.

Vad menar ni med “Färger som andas”?
Svar:

Det är en färg som tillåter fukt och vat­tenånga att passera in och ut genom färgfil­men. Vår ide är att färg är till för att sätta kulör på huset och sky­dda vir­ket från det ned­bry­tande UV-ljuset, inte att utestänga fuk­t­van­dring som många mod­erna färgsys­tem har för avsikt att göra. Att utestänga fuk­t­van­dring kan på sikt innebära att vir­ket murknar.

Läs gärna mer på träguidens hemsida om fasadfärger

https://www.traguiden.se/underhall/ytbehandling-och-underhall/ytbehandling-och-underhall–generellt/ytbehandling/varfor-man-ytbehandlar-utvandigt-tra/?previousState=1

 

 

Om jag inte är nöjd?
Svar:

Om du mot för­modan inte skulle vara nöjd efter att ha använt våra pro­duk­ter, så fyll i rekla­ma­tions­blan­ket­ten och ta med dig den till inköpsstället.(klicka på den röda texten)

Våra återförsäljare: