Information

  • Går att måla över Rödfärg
  • Håller längre än traditionell Rödfärg
  • Färgar inte av som Rödfärg
  • Fäster på hyvlat virke
  • Finns i många kulörer
  • Kräver inga grundfärger

Filer

Falu Fasad, den moderna Rödfärgen

Falu Fasad (tidigare Fasadfärg) är en modern alkydoljeburen emulsionsfärg och har egenskaper som liknar traditionell slamfärg. Den är matt och lättstruken. Det bildas ingen tät färgfilm, vilket möjliggör att träet kan andas. Den fäster på många underlag och kan med fördel användas tillsammans med slamfärg på de ytor som traditionell slamfärg ej lämpar sig för. Falu Vapen fasadfärg är registrerad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

 


Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Mål­ning av trä­fasader

OBS rek­om­menderas ej på tidi­gare färgsys­tem som innehåller akrylatbindemedel  och vi avråder även att måla med den Faluvita kulören på tryckimpregnerat virke, då vissa impregneringsvätskor kan påverkar kulören.

Förb­e­han­dling
Nytt eller fab­riks­grun­dat virke och tryckim­preg­n­erat virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm och säk­er­ställ mål­nings­bart under­lag. Måla inte på färskt tryckim­preg­n­erat virke, även fab­riks­grun­dat virke med en fet grund­färg är min­dre lämpligt som under­lag.
Tidi­gare målade ytor: Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt    skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Var noga med att fasaden är torr innan mål­ning högst en fuk­thalt av 17%.
Vid andra typer av under­lag rådgör med Din färghandlare.

Mål­ning
Rör om fär­gen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med för­tun­nad färg, 5–10% vat­ten. Vänta minst ett dygn innan färdig­mål­ning med ett skikt oför­tun­nad färg. Måla tunt och inar­beta fär­gen väl och måla hela pan­el-      ­brä­dans längd. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast. Vid kulör­byte på fasad tidi­gare målad slam­färg är det vik­tigt att den ursprung­liga slam­fär­gen noga borstas bort för att de äldre pig­menten inte ska påverka den nya fär­gen. Kon­trollera att kulören som önskas och tas fram genom bryt­sys­tem är      god­känd utav oss (se vår kulörkarta).

Våra återförsäljare: