Falu Vapen Linoljefärg

Falu Vapen linoljefärg är en traditionell linoljefärg baserad på råpressad linolja. Utmärkt för målning på främst snickerier utomhus såsom fönsterbågar, karmar, foder, balkongräcken m.m. Färgen innehåller mögelskydd och har en mycket hög torrhalt.


Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Mål­ning på trä­fasader, fön­sterkar­mar, foder, även på puts stuck­atur och plåt.

För­be­han­dling
Nytt virke: Avlägsna all eventuell smuts och damm.
Tidi­gare målad yta: Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är helt torr innan mål­ning, högst en fuk­thalt av 15%.
Vid osäk­er­het om under­laget läm­par sig för linol­je­färg, rådgör då med Din färghandlare.

Mål­ning
Rör om fär­gen väl. På nytt trä fodras tre strykningar, och på tidi­gare målat under­lag, två strykningar. Första skik­tet på nytt trä späd­des med ca 40% aro­mat­fri lack­nafta och vid mel­lanstryknin­gen med 20%. Sista skik­tet med oför­tun­nad färg. Vänta minst ett dygn mel­lan skik­ten. Måla tunna skikt. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.

Våra återförsäljare: