Information

  • Lättstruken
  • Flyter ut väldigt fint

Filer

Falu Vapen Metallfärg

Falu Vapen metallfärg är en combilack med grundfärg och topplack i en och samma färg som baseras på högkvalitativa alkyder med tillsatta aktiva rostskyddspigment. Falu Vapen metallfärg har mycket god vidhäftning och rostskyddande egenskaper samt ger en blank och slät yta. Förpackas i 0,5 liters burkar


Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Direkt på rengjort och avrostad järn.

För­be­han­dling
Avlägsna fett, olja och andra föroreningar med alka­lisk tvätt eller högtryck­tvätt med lämpligt rengöringsmedel. Avlägsna rost, löst glöd­skal och färg genom skrap­n­ing, stål­borstning eller slip­n­ing. Bästa resul­tatet fås genom blästring. Tvätta med lämpligt lös­ningsmedel. Över­måla de rengjorda ytorna omgående. Vid svåra kor­ro­siva miljöer grunda med primer för bästa resul­tat. Vid mål­ning på gal­vanis­er­ade ytor, zink och alu­minium skall en häft­primer använ­das innan färdigstrykning.

Applicer­ing
Fär­gen omb­landas väl före använd­ning. Appliceras med pensel eller spruta. Fär­gen är färdig att appliceras. Använd en lack­färgspensel. Vid sprut­ning späd fär­gen efter sprut­metod till lämplig viskositet. Färdigstryk två gånger eller till minst 50 μm tor­rfilm, vilket motsvarar ca 100 μm våt­film. Under applicerin­gen och under tork­ti­den skall tem­per­a­turen vara mel­lan 10 och 25 grader C. Rel­a­tiva luft­fuk­tigheten ej över­stiga 80%. Vidare får ej förekomma dag­g­pås­lag under torktiden

Våra återförsäljare: