Rödfärg

Falu Vapen Rödfärg, den traditionella slamfärgen i Falu Röd och Svart kulör, är gjord på linolja, mjöl, järnvitriol och järnoxidpigment. Färgen är avsedd för målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlat trä. Färgen är kokad som traditionell slamfärg skall vara men saknar de tungmetaller som kan följa med när jordpigment används. Falu Vapen Rödfärg är även registrerad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Läs här om ett oberoende test av kulörstabiliteten på vår Rödfärg !

 

 


Målningsråd

Använd­ning­som­råde

Mål­ning på trä­fasad bestående av ohyvlat virke eller tidi­gare slam­färgsmålade ytor.

För­be­han­dling

Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm. Trans­port­grun­dat virke skall vara behand­lat med en grund­färg som kan över­målas med slam­färg.
Tidi­gare målat med slam­färg: Borsta ner allt löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är helt torr innan mål­ning, högst en fuk­thalt av 17%.
Vid risk för mögel­sporer: Behandla fasaden först med mögel­häm­mande medel. Andra under­lag än ovan beskrivna skall ej målas med slam­färg.
OBS! Om under­laget tidi­gare är målad med slam­färg med hög linol­je­halt (över tio pro­cent) är detta under­lag olämpligt.

Mål­ning

Rör om fär­gen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med för­tun­nad färg, 5–10% vat­ten. Vänta minst ett dygn innan färdig­mål­ning med ett skikt oför­tun­nad färg. Måla tunt och inar­beta fär­gen väl och måla hela pan­el­brä­dans längd. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.

Kulörer

Falu Vapen Rödfärg finns i Faluröd och Svart kulör.

Våra återförsäljare: