Information

  • Helmatt
  • Finns i ett flertal kulörer
  • Diffusionsöppen

Filer

Slamfärg

Falu Vapen Slamfärg är gjord på linolja, moderna naturliga och syntetiska pigment. Vilket gör att fler än de traditionella röda och svarta kulörerna kan framställas, även hos din färghandlare. Färgen är avsedd för målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlat trä. Tänk på att slamfärg ska målas i tunna skikt och att underarbetet är viktigt vid kulörbyte på fasaden. Falu Vapen Slamfärg är registrerad i BASTA-systemet, vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

 


Målningsråd

Använd­ning­som­råde
Mål­ning på trä­fasad bestående av ohyvlat virke eller tidi­gare slam­färgsmålade ytor.

För­be­han­dling
Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm. Trans­port­grun­dat virke skall vara behand­lat med en grund­färg som kan över­målas med slam­färg.
Tidi­gare målat med slam­färg: Borsta ner all löst sit­tande färg. Tjocka färgskikt skra­pas ned. Man bör göra en nog­grann under­sökn­ing för att se om det finns några defek­ter. Fram­för allt bör man under­söka om det finns påverkan från fukt. Mjukt röt­ska­dat trä ska ersät­tas och grått väder­slitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste. Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vat­ten. Var noga med att fasaden är helt torr innan mål­ning, med en fukthalt av högst 17%.
Vid risk för mögel­sporer: Behandla fasaden först med mögel­häm­mande medel. Andra under­lag än ovan beskrivna skall ej målas med slam­färg.
OBS! Om under­laget tidi­gare är målat med slam­färg med hög linol­je­halt (över tio pro­cent) är detta under­lag olämpligt.

Mål­ning
Rör om fär­gen väl. På nytt virke grundas först med ett skikt för­tun­nad färg, 5–10% vat­ten. Vänta minst ett dygn innan färdig­mål­ning med ett skikt oför­tun­nad färg. Måla tunt och inar­beta fär­gen väl och måla hela pan­el­brä­dans längd. Täck detal­jer på huset som ej skall målas med plast. Låt sky­d­det sitta kvar tills fär­gen är fullt vattenfast.

Kulör
Finns som stan­dardkulör i ljus­grå (NCS S 3502-Y). Ytterligare kulörer kan även tas fram med en brytbas i bryt­sys­tem anpassat för Falu Vapen Slam­färg. Vid kulör­byte på fasad tidi­gare målad med slam­färg är det vik­tigt att den ursprung­liga slam­fär­gen noga borstas bort för att de äldre pig­menten inte ska påverka kulören på den nya fär­gen (se film vid FAQ). Kon­trollera även att kulören som önskas och tas fram genom bryt­sys­tem är god­känd utav oss (se vår kulörkarta).
Info till färghand­laren:
Kon­takta oss för att ta reda på om Ditt bryt­sys­tem är kompatibelt med våra färger.

Våra återförsäljare: